ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

Za žiadnych okolností by sa žiadne osoby nemali spoliehať na články/texty/formulácie na LRHJ, a.s. webovej stránke, ktoré sa majú chápať ako investičné, právne, daňové, finančné alebo iné regulované poradenstvo. Názory autorov vychádzajú z ich najlepšej osobnej znalosti popisovanej témy a nemožno ich v žiadnom prípade považovať za sponzorovaný prejav akejkoľvek tretej strany.
Mali by ste sa poradiť so svojimi vlastnými poradcami, pokiaľ ide o akékoľvek právne, obchodné, daňové,
finančné a iné súvisiace záležitosti týkajúce sa akéhokoľvek druhu investície. Ďalej, za žiadnych okolností by sa nič v našich článkoch nemalo vykladať ako ponuka na kúpu alebo predaj akéhokoľvek cenného papiera alebo aktív akéhokoľvek druhu, vrátane, ale nie výlučne, záujmov v akomkoľvek združenom investičnom nástroji sponzorovanom, diskutovanom alebo spomínanom celku alebo jej personálu (spoločne „fondy“); nič by sa tiež nemalo chápať ako ponuka poskytovania služieb investičného poradenstva. Akékoľvek ponuky na investovanie do Fondov sa uskutočnia samostatne a len prostredníctvom cielenej distribúcie dôverných ponukových dokumentov týkajúcich sa konkrétnych Fondov, ktoré je potrebné prečítať si celé a ktoré budú poskytnuté iba tým, ktorí okrem iných požiadaviek spĺňajú určité kvalifikácie podľa federálnych zákonov o cenných papieroch a profilov KYC. Takíto investori, ktorí sú vo všeobecnosti definovaní ako akreditovaní investori a/alebo kvalifikovaní kupujúci, sa vo všeobecnosti považujú za schopných zhodnotiť výhody a riziká perspektívnych investícií a finančných záležitostí.
Akékoľvek projekcie, odhady, prognózy, ciele, vyhliadky, pohľady a/alebo názory vyjadrené v týchto článkoch sa môžu zmeniť bez upozornenia a môžu sa líšiť alebo byť v rozpore s názormi alebo názormi vyjadrenými inými.
Minulá výkonnosť nikdy nie je zárukou budúcich výsledkov. Investičnými cieľmi Fondov je vo všeobecnosti dosiahnuť zhodnotenie kapitálu prostredníctvom dlhodobých investícií do rizikového kapitálu, súkromného majetku a rôznych digitálnych aktív. Nie je možné zaručiť, že Fondy dosiahnu porovnateľné výsledky, že budú splnené cielené výnosy, diverzifikácia alebo alokácia aktív, alebo že Rámec alebo Fondy budú schopné úspešne implementovať svoje investičné stratégie, investičné prístupy alebo dosiahnuť svoje investičné ciele. Akákoľvek investícia do Fondu zahŕňa vysoký stupeň rizika a investori môžu stratiť všetky alebo v podstate všetky svoje investície do ktoréhokoľvek Fondu.
Chceli by sme sa poďakovať následujúcim technikom, ktorí spolupracovali na vývoji stránok LRHJ, a.s. : Samuel Kovár, Luca Vizzi, Barbora Gajdošová, and BigWay.sk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram