Poučenie o právach na ochranu osobných údajov

V tomto dokumente sú uvedené práva fyzických osôb v oblasti ochrany osobných údajov ako aj
bližšie špecifikovaný ich obsah, a to v súlade s ustanoveniami kapitoly III Nariadenia európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „GDPR“).
Toto poučenie o právach fyzických osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané, poskytuje spoločnosť
LRHJ, a.s., sídlo: Ľudovíta Fullu 3416/9A, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 168 361,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6894/B (ďalej jen
„LRHJ, a.s.“).
Fyzické osoby, ktorých údaje LRHJ, a.s. spracúva (ďalej len „Dotknuté osoby“), majú nasledovné
práva:

1. Právo na informácie

A. Získanie osobných údajov od Dotknutej osoby:
V prípade ak LRHJ, a.s. získava osobné údaje priamo od Dotknutej osoby, LRHJ, a.s. poskytne pri
získaní osobných údajov Dotknutej osobe nasledovné informácie:
a) totožnosť a kontaktné údaje LRHJ, a.s. respektíve jeho zástupcu,
b) kontaktné údaje zodpovednej osoby LRHJ, a.s. (ak bude ustanovená),
c) účely spracúvania osobných údajov a právny základ ich spracúvania,
d) oprávnený záujme LRHJ, a.s. respektíve tretej osoby v prípade spracúvania osobných údajov
za účelom oprávneného záujmu LRHJ, a.s. alebo tretej osoby,
e) príjemcovia osobných údajov alebo ich kategórie, ak existujú,
f) ak je to relevantné informáciu o úmysle LRHJ, a.s. preniesť osobné údaje do krajiny mimo
Európskej únie alebo medzinárodnej organizácii,
g) doba uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, kritéria na určenie doby uchovávania
osobných údajov,
h) existencia práva požadovať od LRHJ, a.s. prístup k osobným údajom a práva na ich opravu,
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať voči ich spracúvaniu, ako aj
práva na prenosnosť osobných údajov,
i) ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu Dotknutej osoby, existencia práva udelený
súhlas odvolať bez vplyvu na zákonnosť spracúvania osobných údajov v čase do odvolania
súhlasu,
j) právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných
údajov,
k) informácia, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo
požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je Dotknutá osoba povinná poskytnúť
osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia osobných údajov,
l) existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania a zmysluplné
informácie o použitom spôsobe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto
spracúvania pre Dotknutú osobu.
V prípade ak LRHJ, a.s. bude mať záujem spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby aj na iný účel ako
účel, na ktorý boli osobné údaje získané, LRHJ, a.s. poskytne Dotknutej osobe pred takýmto ďalším
spracúvaním osobných údajov informácie o tomto inom účele spracúvania osobných údajov a ďalšie
súvisiace relevantné informácie v zmysle vyššie uvedeného.
V prípade ak Dotknutej osobe boli ktorékoľvek z vyššie uvedených informácií sprístupnené už pred
poskytnutím osobných údajov LRHJ, a.s., LRHJ, a.s. nemusí predmetné informácie poskytnúť
Dotknutej osobe opakovane pri získaní osobných údajov od Dotknutej osoby.

B. Získanie osobných údajov inak ako priamo od Dotknutej osoby:
V prípade ak LRHJ, a.s. získava osobné údaje inak ako priamo od Dotknutej osoby, LRHJ, a.s.
poskytne Dotknutej osobe nasledovné informácie:
a) totožnosť a kontaktné údaje LRHJ, a.s. respektíve jeho zástupcu,
b) kontaktné údaje zodpovednej osoby LRHJ, a.s. (ak bude ustanovená),
c) účely spracúvania osobných údajov a právny základ ich spracúvania,
d) kategórie spracúvaných osobných údajov,
e) príjemcovia osobných údajov alebo ich kategórie, ak existujú,
f) ak je to relevantné informáciu o úmysle LRHJ, a.s. preniesť osobné údaje do krajiny mimo
Európskej únie alebo medzinárodnej organizácii,
g) doba uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, kritéria na určenie doby uchovávania
osobných údajov,
h) oprávnený záujem LRHJ, a.s. respektíve tretej osoby v prípade spracúvania osobných údajov
za účelom oprávneného záujmu LRHJ, a.s. alebo tretej osoby,
i) existencia práva požadovať od LRHJ, a.s. prístup k osobným údajom a práva na ich opravu,
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať voči ich spracúvaniu, ako aj
práva na prenosnosť osobných údajov,
j) ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu Dotknutej osoby, existencia práva udelený
súhlas odvolať bez vplyvu na zákonnosť spracúvania osobných údajov v čase do odvolania
súhlasu,
k) právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných
údajov,
l) z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne či pochádzajú z verejne prístupných
zdrojov,
m) existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania a zmysluplné
informácie o použitom spôsobe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto
spracúvania pre Dotknutú osobu.
LRHJ, a.s. poskytne vyššie uvedené informácie Dotknutej osobe:
a) v primeranej lehote po získaní osobných údajov, najneskôr však do 1 mesiaca, pričom
zohľadní konkrétne okolnosti spracúvania osobných údajov,
b) ak sa osobné údaje majú použiť v komunikácii s Dotknutou osobou, najneskôr v čase prvej
komunikácie s Dotknutou osobou,
c) ak sa predpokladá poskytnutie osobných údajov ďalšiemu príjemcovi, najneskôr keď sa
osobné údaje prvýkrát poskytnú.
V prípade ak LRHJ, a.s. bude mať záujem spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby aj na iný účel ako
účel, na ktorý boli osobné údaje získané, LRHJ, a.s. poskytne Dotknutej osobe pred takýmto ďalším
spracúvaním osobných údajov informácie o tomto inom účele spracúvania osobných údajov a ďalšie
súvisiace relevantné informácie v zmysle vyššie uvedeného.
LRHJ, a.s. nemusí poskytnúť Dotknutej osoby informácie v zmysle vyššie uvedeného v nasledujúcich
prípadoch:
a) Dotknutej osobe boli informácie sprístupnené pred získaním osobných údajov LRHJ, a.s.,
b) sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako nemožné alebo si vyžadovalo neprimerané
úsilie, najmä v prípade spracúvania na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely
vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, na ktoré sa vzťahujú zákonom
stanovené záruky a podmienky, alebo pokiaľ je pravdepodobné, že uvedená povinnosť
poskytnúť informácie Dotknutej osobe znemožní alebo závažným spôsobom sťaží
dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, pričom v takomto prípade LRHJ, a.s. prijme vhodné
opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby vrátane
sprístupnenia daných informácií verejnosti,
c) získanie alebo poskytnutie osobných údajov sa výslovne stanovuje v práve Slovenskej
republiky alebo Európskej únie a v ktorom sa stanovujú primerané opatrenia na ochranu
a oprávnených záujmov Dotknutej osoby,
d) v prípade, keď osobné údaje musia zostať dôverné na základe povinnosti zachovávania
profesijného tajomstva upravenej právom Slovenskej republiky alebo Európskej únie vrátane
povinnosti zachovávať mlčanlivosť vyplývajúcej zo štatútu.
2. Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo požiadať LRHJ, a.s. o potvrdenie, či spracúva alebo nespracúva jej osobné
údaje. V prípade LRHJ, a.s. potvrdí Dotknutej osobe, že spracúva jej osobné údaje, LRHJ, a.s. má
právo na prístup k jej osobným údajom a právo žiadať od LRHJ, a.s. nasledovné informácie:
a) účel spracúvania osobných údajov,
b) kategórie spracúvaných osobných údajov,
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, ak
existujú,
d) informácia o zámere LRHJ, a.s. preniesť osobné údaje príjemcovi do štátu či krajiny mimo
Európskej únie či medzinárodnej organizácii,
e) predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, kritéria na určenie
predpokladanej doby uchovávania osobných údajov,
f) existencia práva požadovať od LRHJ, a.s. opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania alebo práva namietať voči ich spracúvaniu,
g) právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov,
h) dostupné informácie o zdroji osobných údajov, ak neboli LRHJ, a.s. poskytnuté Dotknutou
osobou,
i) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, informácie o použitom
spôsobe, význame a predpokladaných dôsledkoch pre Dotknutú osobu.
V prípade prenosu osobných údajov do krajiny či štátu mimo Európskej únie alebo medzinárodnej
organizácii, Dotknutá osoba má právo byť informovaná o poskytnutých primeraných zárukách.
Dotknutá osoba má právo na bezodplatné poskytnutie kópie jej osobných údajov, ktoré LRHJ, a.s.
spracúva. V prípade opätovnej žiadosti Dotknutej osoby o poskytnutie kópie jej osobných údajov
spracúvaných LRHJ, a.s. má LRHJ, a.s. právo požadovať od Dotknutej osoby zaplatenie primeraného
poplatku za poskytnutie kópie osobných údajov zodpovedajúceho administratívnym nákladom LRHJ,
a.s. vynaloženým na poskytnutie kópie osobných údajov Dotknutej osobe. Ak Dotknutá osoba
požiada o poskytnutie kópie osobných údajov elektronickými prostriedkami, LRHJ, a.s. poskytne
kópiu osobných údajov v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiada
o poskytnutie kópie osobných údajov iným spôsobom. Poskytnutie kópie osobných údajov Dotknutej
osobe však nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných osôb.
3. Právo na opravu osobných údajov

V prípade ak spracúvané osobné údaje Dotknutej osoby sú nesprávne či nepresné, Dotknutá osoba má
právo na opravu spracúvaných osobných údajov, pokiaľ oznámi LRHJ, a.s. správne a presné osobné
údaje. Dotknutá osoba má v závislosti od účelu spravovania osobných údajov taktiež právo na
doplnenie neúplných osobných údajov.

4. Právo na výmaz osobných údajov (právo „na zabudnutie“)

Dotknutá osoba má právo požiadať LRHJ, a.s. o výmaz spracúvaných osobných údajov v
nasledovných prípadoch:
a) osobné údaje už nie sú potrebné pre účel pre ktorý boli získané alebo pre ktorý sa inak
spracúvali,
b) osobné údaje sú spracúvane nezákonne,
c) Dotknutá osoba odvolala súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak osobné údaje boli
spracúvané na základe súhlasu Dotknutej osoby) a neexistuje iný právny základ pre ich
spracúvanie,
d) osobné údaje musia byť vymazané za účelom splnenia zákonnej povinnosti,
e) Dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu osobných údajov spracúvaných z právneho titulu
oprávneného záujmu LRHJ, a.s. a neprevažujú oprávnené dôvody LRHJ, a.s. na spracúvanie
osobných údajov,
f) osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou
priamo dieťaťu bez splnenia zákonných podmienok.
LRHJ, a.s. však výmaz osobných údajov Dotknutej osoby neuskutoční, ak je spracúvanie osobných
údajov potrebné:
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu,
b) na uplatnenie práva na informácie,
c) na plnenie zákonnej povinností vyžadujúcej ich spracúvanie,
d) na uplatnenie, preukázanie alebo prerokovanie právneho nároku,
e) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
f) na účel archivácie vo verejnom záujme, na účel vedeckého alebo historického výskumu alebo
na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným
spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania.
V prípade ak napriek žiadosti Dotknutej osoby nebudú splnené podmienky pre výmaz spracúvaných
osobných údajov, LRHJ, a.s. bude o uvedenej skutočnosti informovať Dotknutú osobu.
V prípade ak LRHJ, a.s. zverejnila osobné údaje Dotknutej osoby a budú splnené podmienky pre
výmaz osobných údajov, LRHJ, a.s. s ohľadom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie
opatrení podnikne primerané opatrenia (vrátane technických opatrení) aby informovala všetky
subjekty spracúvajúce osobné údaje Dotknutej osoby o žiadosti Dotknutej osoby o výmaz všetkých
odkazov na jej osobné údaje, ich kópie či repliky.

5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov v nasledovných prípadoch:
a) Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
LRHJ, a.s. overiť správnosť osobných údajov a prípadnú aktualizáciu osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) LRHJ, a.s. už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje
ich Dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
d) Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené
dôvody na strane LRHJ, a.s. prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.
Ak sa spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby obmedzilo, osobné údaje s výnimkou
uchovávania budú spracúvané len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie
či obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo
na ochranu dôležitého verejného záujmu Slovenskej republiky alebo Európskej únie.
V prípade, ak napriek žiadosti Dotknutej osoby nebudú splnené podmienky pre obmedzenie
spracúvania osobných údajov alebo zanikne dôvod obmedzenia spracúvania osobných údajov, LRHJ,
a.s. bude o uvedenej skutočnosti informovať Dotknutú osobu (v prípade zániku dôvodu obmedzenia
spracúvania osobných údajov pred zrušením obmedzenia ich spracúvania).
6. Oznamovacia povinnosť LRHJ, a.s. vo vzťahu k oprave, výmaze či obmedzeniu spracúvania osobných údajov

V prípade ak LRHJ, a.s. sprístupnila osobné údaje Dotknutej osoby tretej osobe (príjemca), LRHJ, a.s.
oznámi každému príjemcovi osobných údajov Dotknutej osoby opravu, vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby, ak to nie je nemožné alebo si to nevyžaduje
neprimerané úsilie. LRHJ, a.s. o uvedených príjemcoch bude informovať Dotknutú osobu len v
prípade, ak o to Dotknutá osoba požiada.

7. Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla LRHJ, a.s.
v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a taktiež má právo preniesť tieto
údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (ďalšiemu subjektu vykonávajúcemu spracúvanie osobných
údajov Dotknutej osoby) bez bránenia zo strany LRHJ, a.s. v prípade, ak LRHJ, a.s. spracúva osobné
údaje na základe súhlasu Dotknutej osoby alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre
plnenie uzavretej zmluvy a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými
prostriedkami. Uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
Ak to bude technicky možné, Dotknutá osoba má právo požadovať uskutočnenie prenosu osobných
údajov priamo od LRHJ, a.s. ďalšiemu prevádzkovateľovi (ďalšiemu subjektu vykonávajúcemu
spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby).

8. Právo vzniesť námietku

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, a to z
dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie a vo všetkých prípadoch, kde právnym titulom
spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný LRHJ, a.s. alebo treťou osobou
respektíve splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, a to
vrátane namietania proti profilovaniu. LRHJ, a.s. v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné
údaje Dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré
prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby alebo dôvody na preukazovanie ,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, ak sú
osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom
súvisí s priamym marketingom. Ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho
marketingu, osobné údaje Dotknutej osoby už LRHJ, a.s. nesmie spracúvať na uvedený účel.
9. Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
Dotknutá osoba má právo žiadať od LRHJ, a.s., aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je
založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania a ktoré má
účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Uvedené právo však Dotknutá
osoba nemá, ak predmetné rozhodnutie je nevyhnutné pre uzavretie zmluvy medzi Dotknutou osobou
a LRHJ, a.s. alebo predmetné rozhodnutie je povolené právom Slovenskej republiky alebo Európskej
únie a ktorým sa súčasne stanovujú vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv, slobôd a oprávnených
záujmov Dotknutej osoby alebo predmetné rozhodnutie je založené na výslovnom súhlase Dotknutej
osoby. V prvom a treťom vyššie uvedenom prípade neexistencie práva Dotknutej osoby je však
LRHJ, a.s. povinná vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv, slobôd a oprávnených záujmov
Dotknutej osoby, a to minimálne práva na ľudský zásah zo strany LRHJ, a.s., práva vyjadriť svoje
stanovisko a práva napadnúť predmetné rozhodnutie.
Automatizovaným individuálnym rozhodovaním sa rozumie spracúvanie pomocou výpočtovej
technicky bez ľudského zásahu do spracúvania. Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného
spracúvania osobných údajov, ktorá pozostáva z použitia osobných údajov na vyhodnotenie určitých
aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi,
zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.
10. Oznamovacia povinnosť LRHJ, a.s. v prípade porušenia ochrany osobných údajov LRHJ, a.s. pre spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby, so zreteľom na najnovšie poznatky,
náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, ako
aj so zreteľom na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických
osôb, prijala primerané technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň
bezpečnosti primeranú uvedenému riziku. LRHJ, a.s. prijaté opatrenia, ich dodržiavane, bezpečnosť
a účinnosť pravidelne testuje, kontroluje, hodnotí a aktualizuje, aby bola neustále zaistená potrebná
miera bezpečnosti spracúvaných osobných údajov.
V prípade porušenie ochrany spracúvaných osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie
k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, LRHJ, a.s. bez zbytočného odkladu oznámi
porušenie ochrany osobných údajov Dotknutej osobe. Oznámenie musí obsahovať:
a) jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov,
b) meno respektíve názov a kontaktné údaje zodpovednej osoby LRHJ, a.s. alebo iného
kontaktného miesta, kde Dotknutá osoba môže získať viac informácií,
c) opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,
d) opis opatrení prijatých alebo navrhovaných LRHJ, a.s. s cieľom napraviť porušenie ochrany
osobných údajov vrátane, podľa potreby, opatrení na zmiernenie jeho potencionálnych
nepriaznivých dôsledkov.
LRHJ, a.s. však nemusí vyššie uvedené oznámenie Dotknutej osobe poskytnúť v prípade splnenia
ktorejkoľvek z nasledovných podmienok:
a) LRHJ, a.s. prijala primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia
uplatnila na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä tie
opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré nie sú
oprávnené mať k nim prístup, ako je napríklad šifrovanie,
b) LRHJ, a.s. prijala následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva
a slobody Dotknutej osoby z dôvodu porušenia ochrany osobných údajov pravdepodobne už
nebude mať dôsledky,
c) poskytnutie oznámenia by si vyžadovalo neprimerané úsilie, pričom v takomto prípade LRHJ,
a.s. namiesto oznámenia vykoná informovanie verejnosti alebo prijme podobné opatrenie, čím
sa zaručí informovanie Dotknutej osoby rovnako efektívnym spôsobom.
V prípade porušenie ochrany spracúvaných osobných údajov, LRHJ, a.s. bez zbytočného odkladu,
najneskôr však do 72 hodín po tom, čo sa o uvedenej skutočnosti dozvedela, oznámi porušenie
ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov. LRHJ, a.s. však nie je povinná
uvedené oznámenie vykonať, ak v predmetnom prípade nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany
osobných údajov povedie k riziku pre práva a povinnosti fyzických osôb.

11. Právo požiadať o ochranu Úrad na ochranu osobných údajov

V prípade ak má Dotknutá osoba podozrenie, že LRHJ, a.s. neoprávnene či protiprávne spracúva jej
osobné údaje, Dotknutá osoba je oprávnená podať návrh na začatie konania o ochrane osobných
údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.
12. Transparentnosť informácií, oznámenia a postupy výkonu práv Dotknutej osoby
LRHJ, a.s. prijala a bude prijímať vhodné opatrenia za účelom poskytnutia informácii Dotknutej
osobe v zmysle bodu 1. tohto poučenia respektíve poskytnutia oznámení v zmysle bodov 2. až 10.
tohto poučenia, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov a to v stručnej, transparentnej,
zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, a to najmä v prípade
informácií určených osobitne dieťaťu. LRHJ, a.s. poskytne informácie Dotknutej osobe písomne
alebo inými prostriedkami, v prípade potreby aj elektronickými prostriedkami. Ak Dotknutá osoba
požiada o poskytnutie informácií ústne, LRHJ, a.s. poskytne informácie ústne za predpokladu, že jej
bude preukázaná totožnosť Dotknutej osoby iným spôsobom.
Dotknutá osoba má právo požiadať LRHJ, a.s. o poskytnutie informácie o opatreniach prijatých na
základe žiadosti Dotknutej osoby v zmysle bodov 2. až 10. tohto poučenia, pričom LRHJ, a.s. jej predmetné informácie poskytne bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca od doručenia
žiadosti. Uvedená lehota na poskytnutie predmetnej informácie Dotknutej osobe môže byť v prípade
potreby predĺžená až o dva mesiace vzhľadom na komplexnosť žiadosti a počet žiadostí, avšak CES je
povinná o každom takomto predĺžení informovať Dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia
žiadosti a súčasne jej musí oznámiť dôvody predĺženia lehoty. Ak Dotknutá osoba podá žiadosť
elektronickými prostriedkami, LRHJ, a.s. poskytne informácie Dotknutej osobe podľa možnosti
elektronickými prostriedkami, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob.
Ak LRHJ, a.s. z akéhokoľvek dôvodu neprijme vhodné opatrenia na základe žiadosti Dotknutej
osoby, LRHJ, a.s. poskytne Dotknutej osobe bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca od
doručenia žiadosti, informáciu o dôvodoch ich neprijatia a o možnosti podať návrh na konanie
o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.
LRHJ, a.s. poskytne Dotknutej osobe informácie v zmysle bodu 1. tohto poučenia ako aj všetky
oznámenia a všetky opatrenia prijaté v zmysle bodov 2. až 10. tohto poučenia bezodplatne. Ak však
žiadosť Dotknutej osoby bude zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa
povahu, LRHJ, a.s. má právo odmietnuť konať podľa žiadosti alebo požadovať primeraný poplatok
zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácie respektíve oznámenia či na
uskutočnenie požadovaného opatrenia. Preukázanie zjavnej neopodstatnenosti alebo neprimeranosti
žiadosti Dotknutej osoby znáša LRHJ, a.s..
V prípade ak má LRHJ, a.s. oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby
podávajúcej žiadosť v zmysle bodov 2. až 9. tohto poučenia, LRHJ, a.s. je oprávnená požiadať
o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti Dotknutej osoby.

13. Spoločné ustanovenia

V prípade ak by znenie tohto poučenia bolo pre Dotknutú osobu nezrozumiteľné alebo nejasné,
Dotknutá osoba je oprávnená požiadať LRHJ, a.s. o objasnenie, doplnenie či vysvetlenie tohto
poučenia respektíve dotknutej časti tohto poučenia písomne na adresu sídla LRHJ, a.s., elektronickou
poštovou správou zaslanou na adresu j.hassane@yahoo.com alebo telefonicky na zákazníckej linke
LRHJ, a.s. +421 948 850 051. LRHJ, a.s. poskytne Dotknutej osobe bez zbytočného odkladu
objasnenie, doplnenie či vysvetlenie tohto poučenia respektíve dotknutej časti tohto poučenia a to
v potrebnom a primeranom rozsahu.
The following technicians have cooperated in developing the LRHJ, a.s. website, and we would like to thank them: Samuel Kovár, Luca Vizzi, Barbora Gajdošová, and BigWay.sk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram